Do tega trenutka smo prejeli

8126

glasov podpore v papirnati obliki in preko obrazca na tej strani

Iniciativa za demokratični socializem

IDS

Iniciativa za demokratični socializem se je pridružila Koaliciji za ohranitev javnega zdravstvenega sistema, ker menimo, da je namen socialne države zagotavljati dostojno življenje in enake možnosti vsem posameznikom in posameznicam. Del javnega dobrega je tudi zdravstvo, ki je ena izmed najpomembnejših družbenih potreb in pravic, zato ne more biti prepuščeno tržnim nihanjem ali mehanizmom izključevanja glede na razpoložljive dohodke ali premoženje. Zato se zavzemamo za univerzalno dostopno in v celoti javno financirano zdravstvo.


Iniciativa za demokratični socializem je politično gibanje, ki si prizadeva za družbene spremembe, ki bi razširile možnosti ljudi, da neposredno odločajo o svoji prihodnosti na vseh ravneh družbe, od soupravljanja podjetij s strani zaposlenih do neposrednega odločanja o družbenih, ekonomskih in političnih vprašanjih na najširši ravni. Svoje delovanje postavljamo v izrazito mednaroden okvir, saj se zavedamo, da temeljitih sprememb brez mednarodnega sodelovanja ne bo. V politiko želimo vrniti idejo drugačne Evrope.

Zavezujemo se temeljem socializma – političnega projekta, ki se je v moderni zgodovini najbolj približal zastavljenemu cilju odprave kapitalizma. Hkrati se zavedamo napak naših predhodnikov in predhodnic, zato samoorganiziranje in participacija od spodaj navzgor za nas predstavljajo nujen pogoj uresničevanja drugačne družbe.

Iz tega razloga dajemo velik poudarek vzpostavljanju lokalnih celic in delovnih skupin, v katerih poteka dnevno delovanje iniciative. Gradimo aktivno, konstrukivno in z optimizmom v prihodnost zazrto skupnost, ki ne obstaja samo zato, da od članov zahteva plačevanje članarine in oddajanje volilnih listkov, temveč nam omogoča, da organiziramo, se udeležujemo in aktiviramo.
Naša pot se je začela pozimi 2012, ko se je skupina protestnikov in protestnic v času vseslovenskih vstaj začela zbirati pod transparenti nove ideje socializma. Uradno sta Iniciativo za demokratični socializem 1. maja 2013 ustanovili skupini, zbrani okrog Delavsko-punkerske univerze in Neposredne demokracije zdaj!

Gradimo na izkušnjah mnogih političnih akcij v zadnjih nekaj letih pri nas, od kampanje proti vstopu v zvezo Nato prek problematik migrantskega in prekarnega dela do zasedbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Na osnovi uspehov, predvsem pa neuspehov in omejitev takšnega delovanja, smo vedno bolj jasno zaznavali potrebo po stabilnejši in bolj organizirani obliki delovanja. Dozorela je odločitev, da je potrebno delovati tudi znotraj centrov politične moči. Ustanavljanje stranke in premierni nastop na evropskih volitvah maja 2014 vidimo kot nova koraka na poti vedno širšega in bolje organiziranega gibanja.

Zavedamo se skušnjav in nevarnosti, ki spadajo k odločitvi za ustanovitev stranke. Vendar nočemo, da nam verjamete, da jih bomo premagali – hočemo, da se pridružite in poskrbite, da bo temu tako!

 

Zdravstvo

Zdravstvo je ena izmed najpomembnejših družbenih potreb in pravic, zato ne more biti prepuščeno tržnim nihanjem ali mehanizmom izključevanja glede na razpoložljive dohodke ali premoženje. Zato se IDS zavzema za univerzalno dostopno in v celoti javno financirano zdravstvo. Univerzalna dostopnost pomeni, da so zdravstvene storitve dostopne vsem prebivalcem in prebivalkam Slovenije, ne glede na dohodke, premoženjsko stanje ali kakršnekoli druge osebne okoliščine. Celotno prebivalstvo je vključeno v zdravstveno zavarovanje, pri tem pa vsakdo prispeva glede na svoj celoten dohodek, vsi brez zadostnih dohodkov pa so oproščeni plačila. Sedanje komercialno dopolnilno zdravstveno zavarovanje se bo integriralo v enoten sistem obveznega zavarovanja.

Poleg univerzalne dostopnosti je pomembna razsežnost zdravstva tudi kvaliteta zdravstvene oskrbe. Njena ključna elementa sta osebni stik zdravnikov z bolnimi ter dostopnost opreme in zdravil. Glede prvega, so danes zdravniki in zdravstveno osebje pogosto preobremenjeni in imajo za obravnavo posameznih primerov premalo časa. To lahko, namesto skrbne in natančne obravnave vsakega primera, vodi v dolge vrste v čakalnicah in hitro, standardizirano obravnavo bolnih, kjer se določenim, na hitro ugotovljenim, simptomom, prav tako na hitro predpiše določena zdravila. Za povišanje kvalitete zdravstvene oskrbe bi bila potrebna načrtovana rast kapacitet in kadrov glede na dejanske potrebe v državi in posebnosti regij, s čimer bi zmanjšali čakalne dobe in omogočili kvalitetno obravnavo posameznih primerov.

Glede zdravstvene opreme je potrebno zagotoviti popolno transparentnost postopkov nabave in vsem zdravstvenim domovom in bolnišnicah omogočiti enake pogoje dostopa do najsodobnejše in najkvalitetnejše zdravstvene opreme. Danes tako proizvajalci zdravstvene opreme kot farmacevtska industrija, čeprav poslujejo z javnimi institucijami, predvsem sledijo logiki profita. Socialistična prenova zdravstva bi zaradi tega vključevala tudi socializacijo in plansko upravljanje produkcije zdravstvene opreme in zdravil, ki bi bili vključeni v enoten javni zdravstveni sistem in koordinirani glede na družbene potrebe. Konkretno to pomeni, da bi se zdravstvena oprema proizvajala neposredno glede na potrebe posodobitve ali širitve zdravstvenih domov in bolnišnic ter da produkcija zdravstvene opreme in zdravil z zdravstvenim sistemom ne bi bila več v tržnem, temveč v neposrednem razmerju medsebojne planske koordinacije. Ker je produkcija zdravstvene opreme zelo zahtevna in bo za njen razvoj potrebnih več desetletij, bi bil prvi vmesni korak poenotenje javnih naročil opreme pod nadzorom javnosti.

Vsa v takšnem sistemu proizvedena zdravila bi bila generična in prosto dostopna vsem, ki jih potrebujejo. Razvoj tako novih zdravil kot tehnološke zdravstvene infrastrukture predpostavlja tudi povečana vlaganja v osnovno znanstveno raziskovanje na področju medicine in farmacije v okviru javnega visokošolskega sistema ter načrtno razvijanje in posodobitev ustreznih industrijskih kapacitet.

Tretja, poleg univerzalno dostopne in kvalitetne zdravstvene oskrbe, prioriteta socialističnega razvoja zdravstva je njegova demokratizacija. Sedanja družbena razmerja v zdravstvenem sistemu so hierarhična, ohranjajo in reproducirajo spolno delitev dela ter ne omogočajo vključitve uporabnikov v načrtovanje razvoja zdravstva. Zahtevne in slabše plačane dejavnosti, povezane z nego in rehabilitacijo bolnikov, skoraj v celoti opravljajo ženske. Socialistično zdravstvo vključuje popolno spolno enakopravnost in vključitev žensk v vse vidike zdravljenja, kot tudi postopno odpravljanje hierahične delitve na zdravnike in podporno osebje (kar ne pomeni, da vsak zdravstveni delavec opravlja vse posege, kar je nemogoče, temveč da se postopno odpravi statusna in zmanjša dohodkovna delitev na manj in bolj cenjene in plačane dejavnosti v zdravstvu). Obenem bodo uporabniki zdravstva bolj vključeni v demokratično odločanje o njegovem razvoju – sicer ne na ravni strokovnih odločitev (postavljanja diagnoz, odločitev o načinu in poteku zdravljenja), a vsekakor na ravni določanja splošnih smeri razvoja zdravstvene infastrukture ter možnosti politično in ekonomsko učinkovitega izražanja svojih želja in potreb.


Spletna stran: http://www.demokraticni-socializem.si/


◀ Nazaj na seznam
Se strinjate? Se ne strinjate? Bi radi kaj dodali?

Vsako vaše mnenje je dobrodošlo - napišite ga!