Do tega trenutka smo prejeli

8126

glasov podpore v papirnati obliki in preko obrazca na tej strani

Čigav fevd je zdravstvo?

V zadnjem letu se je v slovenskem prostoru zaostrila retorika med zagovorniki neoliberalnega pristopa preoblikovanja javnega zdravstvenega sistema, ki ga predstavljajo predvsem vodstva zdravniških organizacij v povezavi s kapitalskimi interesi zavarovalniških lobijev in proizvajalci oziroma dobavitelji zdravil in medicinske opreme ter nekatere parlamentarne stranke in zagovorniki javnega interesa, ki v imenu večinskega prebivalstva zagovarjajo izboljšanje in nadgraditev javnega zdravstvenega sistema, ki mora tudi v bodoče v še večji meri temeljiti na solidarnosti, univerzalnosti in pravičnosti ter dostopnosti in kakovosti zdravstvenih storitev.


V Koaliciji za ohranitev in izboljšanje javnega zdravstvenega sistema, v kateri sodeluje že več kot dvajset civilnih skupin, nevladnih organizacij s številnim članstvom in mnogimi posamezniki je za potrditev temeljnih načel delovanja slovenskega zdravstvenega sistema v zadnjih nekaj mesecih zbranih že okoli 15 000 podpisov Peticije. Lahko pa voljo prebivalstva dokažemo s skoraj 100.000
zbranimi podpisi, ki smo jih civilna gibanja in nevladne organizacije pridobile v zadnjem obdobju, ob napovedovanju zdravstvene reforme.

V Koaliciji za ohranitev javnega zdravstvenega sistema smo ponovno potrditev v pravilnost svoje naravnanosti v varovanju javnega interesa prepoznali v stališčih Svetovne zdravstvene organizacije, ki so predstavljena tudi v Analizi slovenskega zdravstvenega sistema ob pripravi Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025-SKUPAJ ZA DRUŽBO ZDRAVJA.

Slovenija je kot članica EU dolžna spoštovati skupna stališča in usmeritve in med njimi velja poudariti, »da je zdravje prepoznano kot vrednota, pravica do socialne varnosti in varovanja zdravja in je temeljna pravica posameznika. Univerzalnost, dostop do kakovostnega  zdravstvenega varstva, enakost in solidarnost ostajajo poglavitne vrednote  zdravstvenih sistemov v EU. Zdravje ni blago! Ne glede na stroške in ceno zdravstvenih storitev ne sme biti odvisno od kupne moči ljudi. Vlaganja v zdravje ni strošek, temveč naložba v prihodnost, saj boljše posameznikovo zdravje prispeva k gospodarski blaginji in socialni koheziji v smislu večje produktivnosti, ponudbe delovne sile in javne porabe

Koalicija ocenjuje, da je resolucija strateški dokument, ki postavlja temelje za nadaljnji razvoj solidarnega, pravičnega ter dostopnega javnega zdravstvenega sistema in je primeren za pripravo zakonov in drugih izvedbenih dokumentov. Podpiramo usmeritve resolucije na področju vse štirih prednostnih področij. Še posebej pa izpostavljamo krepitev primarnega zdravstvenega varstva, oblikovanje mreže vseh dejavnosti na vseh treh ravneh, vzpostavitev integriranega sistema dolgotrajne oskrbe in pravično, solidarno ter vzdržno financiranje s prevladujočim obveznim zdravstvenim zavarovanjem, z enakomerno in pravično obremenitvijo zavarovancev ter večjo razpršenost finančnih virov. 

Preseneča nas odklonilno stališče vodstev zdravniških organizacij do Resolucije, ki očitno ob deklarativnem zavzemanju za javni zdravstveni sistem podpirajo zasebništvo vključno z zasebnimi zavarovalnicami, kar bo javni zdravstveni sistem nedvomno podražilo, denar zbran za zdravstveni sistem pa se bo preusmerjal skozi dobičke v druge namene. Mnogim ljudem pa bo zaradi revščine, ki je naša vsakodnevna spremljevalka in si ne bodo mogli plačevati dodatnih zdravstvenih zavarovanj, dostop do zdravnika otežen in celo onemogočen, če bo obveljala logika denarja in ne solidarnosti med ljudmi, ki je sicer temeljna in ustavna vrednota.

To se kaže tudi pri predlogu sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki naj bi uredil področje podeljevanja koncesij in tudi samega izvajanja in nadzora nad izvajanjem koncesionarske dejavnosti. Zdravniška zbornica Slovenije zelo močno zagovarja povečanje števila koncesionarjev,   saj trdi, da so koncesionarji učinkovitejši, strokovnejši, prijaznejši in za družbo cenejši. Zahtevamo, da plačnik storitev – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije javno predloži primerjavo uspešnosti porabe finančnih sredstev med izvajalci, ki opravljajo zdravstvene storitve v javnih zavodih in med izvajalci koncesionarji. Poslovanje z javnimi sredstvi v javnem interesu mora biti
tudi javno dostopno zainteresirani javnosti. 

Pričakujemo, da bodo vsi tisti, ki govorijo, da so  predlogi v nasprotju  z evropsko ureditvijo, to dokazali  z natančnim navajanjem določil, ki so v nasprotju z evropsko ureditvijo in seveda pri tem navedli kateri so ti evropski predpisi.

Pričakujemo, da se bodo vsi nasprotniki ureditev v delovnem gradivu zakona vendar morali strinjati s transparentno razmejitvijo izvajanja JZS in zasebne ZD pri izvajalcih  javnega zdravstvenega sistema ter z izenačitvijo nadzora in s povečanjem učinkovitosti nadzora nad delovanjem koncesionarjev in javnih zdravstvenih zavodov ter da morajo koncesionarje zavezovati smiselno enaka pravila kot zavezujejo javne zavode.

Sprašujemo se kdaj se bodo oglasili zdravniki zaposleni v javnih zavodih in skladno z zakonodajo zahtevali od vodstva Zdravniške zbornice Slovenije, da na enak način zastopa in predstavlja tudi njih.

Koalicija za ohranitev javnega zdravstvenega sistema soglaša s predlogom sprememb ZZDej, saj odpravlja nepravilnosti in dosedanjo nedorečenost v sistemu in tudi njegovo zlorabo v škodo ljudi.

Koalicija za ohranitev javnega zdravstvenega sistema vztraja, da je zdravstveni sistem namenjen ljudem in zagotavljanju zdravstvenih storitev vsemu prebivalstvu, zato bo aktivno sodelovala pri pripravi zdravstvene zakonodaje po meri ljudi.

Nikakor ne pristajamo na to, da bi bil zdravstveni sistem domena oziroma fevd posameznih elit.


26. januar 2016|Uredništvo|ObvestilaSe strinjate? Se ne strinjate? Bi radi kaj dodali?

Vsako vaše mnenje je dobrodošlo - napišite ga!

Zadnje objave


Voščilo
24.12.2014, Obvestila - Prijetne praznike, sreče, zdravja, zadovoljstva in uspehov v prihajajočem letu 2015 voščimo vsem članicam in članom ter somišljenikom na skupni poti pri varovanju človekovih pravic in vrednot ter iskanju rešitev za lepši in prijaznejši jutri.

24.6.2014 - Okrogla miza o javnem zdravstvu v Kranju
16.6.2014, Obvestila - Inštitut za delavske študije skupaj z Mestno knjižnico Kranj vabi na okroglo mizo o javnem zdravstvu, ki bo potekala v torek, 24. junija 2014, z začetkom ob 19. uri v prostorih Mestne knjižnice Kranj na Gregorčičevi ulici 1.

Moralna vizija je en temeljnih kamnov družbene prenove za zdravo družbo
15.6.2014, Iz medijev - Ko sem pred kratkim poslušal tri nekdanje ministre za zdravje in direktorja ZZZS, kako so razpravljali o krizi v zdravstvenem sistemu (ZS), sem dobil odgovor, zakaj je ZS v popolni krizi. Preprosto povedano je izvir vzrokov za krizo kader, ki smo ga imeli, žal ga še vedno imamo, na vrhu...

STOP Vzajemni: jaz zate, Vzajemna zase
15.6.2014, Obvestila - 24, 3 milijonov evrov našega denarja, denarja zavarovancev, ki vsak mesec plačujemo Vzajemni, danes leži v zakladnici Vzajemne. Milijone, ki so se nabrali z našim denarjem, želi uprava Vzajemne spraviti v svoje »zlate rezerve«. Pozivamo naše zastopnike Vzajemne, da glasujejo PROTI...

Vabilo na drugo tiskovno konferenco
21.4.2014, Obvestila - Koalicija za ohranitev javnega zdravstvenega sistema vas vljudno vabi na drugo tiskovno konferenco, ki bo v sredo, 23. aprila 2014, ob 10:30 v sejni dvorani KSJSS v 2. nadstropju Doma sindikatov na Dalmatinovi 4 v Ljubljani.